Masz pytanie? Zadzwoń

+48 531 063 799

Zadzwoń +48 531 063 799

do
góry

Tu mieszkam
tu inwestuję

Pierwsza publiczna emisja akcji
spółki Śląskie Kamienice S.A.
I Ty możesz zostać akcjonariuszem
i współwłaścicielem spółki

Cele emisyjne

wkłady własne na zakup kolejnych
kamienic na terenie Górnego Śląska

remont elewacji budynków
należących do spółki

Wypełnij formularz

Dokonaj płatności

Zostań akcjonariuszem

Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Serii I Śląskie Kamienice S.A.

Dane osobowe
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Status dewizowy
Liczba nabywanych akcji Serii I
Cena emisyjna 5 zł
Kwota do zapłaty
ilość akcji x 5 zł

Forma zapłaty
Aby dokonać płatności wyślij przelew na nr 65 1020 2313 0000 3302 0503 8791 prowadzony przez PKO BP S.A. z podanym w tytule wpłaty: dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii I spółki Śląskie Kamienice S.A.", dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii I spółki Śląskie Kamienice S.A".
Numer rachunku
Prowadzony przez
Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części
Rachunku papierów wartościowych
w Domu Maklerskim
Dokumentu i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii I w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii I Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii I oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii I (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii I (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Śląskie Kamienice S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Państwa danych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi doradcze, 2) firmy inwestycyjne, 3) Komisja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądy powszechne. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii I Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii I emitowane są na mocy Uchwały nr 16/2018 Zarządu Śląskie Kamienice S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku. Akcje Serii I przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Dokumencie Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.

820 000

akcji w emisji publicznej

100

minimalny zapis

5zł

cena emisyjna

Nasza misja

Pasja tworzenia, miłość do regionu, szacunek do przeszłości i rozsądek gospodarowania finansami


01 Kupujemy kamienice w ścisłych centrach śląskich miast

02 Dokonujemy generalnego remontu budynków: wymiana instalacji elektrycznych, wodnych, montaż nowej sieci grzewczej i kaloryferów, odnowienie klatek schodowych, odnowienie podwórek i placów

03 Przygotowujemy gotowe do zamieszkania lokale pod klucz według potrzeb naszych klientów (ściany, podłogi, łazienki, sieć grzewcza oraz wyposażenie wnętrz na życzenie)

Inwestujemy w nieruchomości na Górnym Śląsku

5 lat doświadczenia

33 budynki: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Jaworzno, Tychy, Kuźnica, Grzybowo, Toruń

500 mieszkań: 70% mieszkań na sprzedaż

30% mieszkań na wynajem

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami

Strategia spółki

TY rozpoczynasz współpracę ze spółką Śląskie Kamienice S.A.

MY kupujemy kamienicę

MY rozdzielamy ją na mieszkania

MY kompleksowo remontujemy kamienicę

MY sprzedajemy lub wynajmujemy mieszkania

TY
ZARABIASZ

Przychód spółki
25 586 000 PLN

Zysk spółki za 2017 r.
5 465 000 PLN

Udział w zysku za 2016 r.
Dywidenda
1 000 000 PLN

Wszystkie akcje spółki
10 400 000

Aktywa spółki
96 191 992,09

Plany na rok 2018

01 Zakup nowych budynków pod bieżąca działalność spółki

02 Oddanie do użytku 5 400 PUM (powierzchni użytkowej mieszkań)

03 Uruchomienie nowych apartamentów pod marką HORNIGOLD

04 Trzymanie ręki na pulsie i baczne obserwowanie rynku nieruchomości w kontekście kolejnych zakupów

05 Rozbudowa oferty restauracji Śląska Prohibicja

06 Zakończenie remontu w inwestycjach zlokalizowanych w centrum miasta Katowice

Otoczenie rynkowe, dlaczego warto inwestować na Górnym Śląsku

01 Od lat obserwuje się tu najniższą stopę bezrobocia

02 Najbardziej uprzemysłowiony i najmocniej zurbanizowany region w kraju

03 Zajmuje drugą pozycję pod względem zaludnienia

04 Górnośląski rynek nieruchomości, choć w wielu aspektach dorównujący warszawskiemu, okazuje się być prawie dwukrotnie od niego tańszy

05 Posiada największy w Polsce zespół miejski

06 Stworzono tu najlepiej w Polsce rozwiniętą infrastrukturę drogową, dzięki której przemieszczenie się po aglomeracji jest niezwykle łatwe

07 Zamieszkiwany przez 4,7 mln mieszkańców, co odpowiada 12% ludności kraju

08 Uplasowany na 11 miejscu w rankingu 20 regionów świata, w których odnotowano ostatnio największy wzrost inwestycji zagranicznych

09 Studiuje tu blisko 200 tys. osób, w tym około 25% na kierunkach ekonomicznych, 12% studiuje inżynierię, a 7% nauki ścisłe

10 Jest drugim co do wielkości rynkiem powierzchni logistycznych, produkcyjnych i handlowych w Polsce

Facebook

Kontakt

Adres:Telefon komórkowy:
Telefon stacjonarny:
Fax:

E-mail:

Śląskie Kamienice S.A.
ul. Moniuszki 10/1
40-005 Katowice

+48 531 063 799
32 722 05 24
32 323 17 68

inwestor@slaskiekamienice.pl

Nasze marki